`

Wettelijke Bepalingen

DE TOEGANG TOT DEZE SITE IS STRIKT VOORBEHOUDEN VOOR WIE MEERDERJARIG IS IN HET LAND WAAR HIJ/ZIJ WOONT.

 

Deze promotionele en commerciële website is eigendom van de vennootschap CEPP, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Créteil onder nummer 572 056 031, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 18, rue de l’Entrepôt – 94227 CHARENTON-LE-PONT (Frankrijk).

Het bedrijf CEPP bedankt je voor je bezoek aan deze website. Door de pagina’s van zijn website te bezoeken, erkent de internetgebruiker de beperkte aansprakelijkheid en de gebruiksvoorwaarden van deze via het internet aangeboden website te hebben gelezen en ze te aanvaarden. CEPP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen bij het verbinding maken met internet of het bekijken van de pagina’s van de website. De internetgebruiker erkent in het bijzonder op de hoogte te zijn van de verschillen in interpretatie van webpagina’s door de verschillende navigatiesoftware die op de markt verkrijgbaar is.

Deze website is eigendom van CEPP.


UITGEVER VAN DE WEBSITE

CEPP
85 rue de l’Hérault – 94227 CHARENTON-LE-PONT
Directeur van de publicatie : Caroline GRAS, Product Manager St Raphaël

HOSTING EN WEBSITEONTWIKKELING
Fixweb
RCS Parijs : 788 425 072 00014
38 Avenue de Wagram 75008 Parijs

WEBSITEONTWERP
SHARING
RCS Parijs : 829 420 967 00012
57 rue de la Roquette, 75011 Parijs
www.sharing.agency
contact@sharing.agency

 

Inhoud en informatie

Deze site bevat een zekere mate van commerciële en institutionele informatie.

Toegang tot deze website is strikt voorbehouden aan gebruikers die bij het bezoeken van de website de wettelijke leeftijd voor alcoholgebruik hebben bereikt in het land waar ze wonen. De gebruiker moet zich ook in een land of gebied bevinden waar toegang tot deze website is toegestaan.

CEPP vraagt of verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van personen onder deze wettelijke leeftijd. CEPP verkoopt niet bewust zijn producten en diensten aan personen onder deze wettelijke leeftijd.

De website straphael.fr biedt inhoud voor informatieve doeleinden. Deze informatie wordt geleverd zoals ze is, ongeacht de herkomst. CEPP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen in de op zijn website gepubliceerde informatie. De eventuele prijzen zijn indicatief.

CEPP behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en zonder verplichting, alle of een deel van de elementen op zijn site te verwijderen, te verbeteren of te corrigeren. CEPP garandeert niet dat de diensten van zijn website zonder onderbreking en zonder fouten worden verleend, noch dat eventuele gebreken zullen worden verholpen. Het bedrijf geeft ook geen garantie en wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van de aanwezigheid van virussen of andere elementen die schadelijk kunnen zijn voor de gebruiker.

De gebruiker aan wie gevraagd wordt deze voorafgaande waarschuwing te lezen alvorens de site te raadplegen, wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van deze waarschuwing en zich er zonder voorbehoud aan te houden.

Hyperlinks

De aanwezigheid van hyperlinks naar andere websites houdt geen garantie in met betrekking tot de kwaliteit van de inhoud en het goed functioneren van die sites. CEPP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze sites. De bezoeker moet deze informatie gebruiken met de nodige voorzorgsmaatregelen.

Voor het creëren van hyperlinks naar de site straphael.fr is voorafgaande toestemming van CEPP nodig. Wanneer er een hyperlink wordt gecreëerd naar de site straphael.fr zonder voorafgaande toestemming, behoudt het bedrijf CEPP zich het recht voor om de verwijdering van deze hyperlink te eisen als het niet instemt met de inhoud ervan.

CEPP kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor het bestaan van een link naar haar website vanaf de website van een derde partij.

CEPP heeft geen controle over de inhoud van externe links of de contacten waarnaar deze links zouden verwijzen.

Auteursrechten

De reproductie, het gebruik en de exploitatie van foto’s, afbeeldingen, teksten, uittreksels uit databanken, grafische elementen en in het algemeen alle elementen van de publicatie van de site zijn verboden zonder voorafgaande toestemming van hun auteurs. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk waardoor de overtreder burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

De gebruiker erkent derhalve dat de inhoud van deze site en de elementen waaruit hij is samengesteld, beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en dat elke kopie, reproductie, verspreiding, verkoop of exploitatie, ongeacht de werkwijze, strikt verboden is.

Het enige toegestane gebruik is voor particuliere en niet-commerciële doeleinden. In de mate van het mogelijke vergewist CEPP zich ervan dat de berichten en elementen die op zijn website verschijnen, oprecht en conform zijn alvorens zij worden gepubliceerd. In dit opzicht heeft CEPP alleen een middelenverbintenis en kan het bedrijf op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie en de inhoud van zijn website.

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd in toepassing van artikel L122-4 van de Franse wet op het intellectuele eigendom. De afbeeldingen en teksten op deze website zijn eigendom van de fotografen en auteurs. Het bedrijf CEPP heeft de reproductie- en exploitatierechten verworven en daarom is de reproductie van de beelden voor reclame- of commerciële doeleinden voor opneming in kranten, tijdschriften en andere algemene of gespecialiseerde publicaties en in de elektronische media of elke andere audiovisuele drager ten strengste verboden.

Aansprakelijkheid

Voor het goede beheer van de site behoudt CEPP zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de site of een deel ervan op te schorten, te onderbreken of te beperken, om alle informatie te verwijderen die de werking van het platform kan verstoren of die niet in overeenstemming is met de geldende regelgeving, of om de site tijdelijk ontoegankelijk te maken om updates uit te voeren.

CEPP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen van de verbinding, serverstoringen, elektrische of andere problemen in verband met het internet, met name in geval van storing, moeilijkhedenof onderbrekingen van de werking, waardoor de toegang tot de site of tot een van zijn functies wordt verhinderd.

De gebruiker van de site erkent dat zijn apparatuur voor de verbinding met de site onder zijn volledige verantwoordelijkheid valt en dat hij alle passende maatregelen moet nemen om zijn eigen gegevens te beschermen, met name tegen virusaanvallen via het internet.

De gebruiker is ook als enige verantwoordelijk voor de websites en de data die hij raadpleegt.

CEPP kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van gerechtelijke vervolging tegen de gebruiker ten gevolge van het gebruik van de site of een via het internet toegankelijke dienst.

Ten slotte erkent de gebruiker van de site dat hij verantwoordelijk blijft voor alle schade die hemzelf, derden en/of zijn apparatuur wordt toegebracht als gevolg van zijn verbinding met of gebruik van de site.

Privacybeleid

Alle persoonlijke informatie die ons wordt verstrekt bij het gebruik van de site, met inbegrip van alle persoonlijke informatie die via een contactformulier wordt verzameld, is onderworpen aan het privacybeleid van de site, die integraal deel uitmaakt van deze gebruiksvoorwaarden en die hier worden geraadpleegd, of via een link onderaan elke pagina van de site.

We vragen de gebruiker om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.

Bekijk ons Cookiebeleid en Privacybeleid.

Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden van de website is het Franse recht van toepassing.

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité des cookies.